Παρθενοκαρπικό υβρίδιο για παραγωγή στο θερµοκήπιο άνοιξη και καλοκαίρι. Φυτό ζωηρό µε ισορροπηµένη ανάπτυξη και ιδιαίτερα παραγωγικό. Καρπός σκουροπράσινος, χωρίς λαιµό, µήκους 33–35cm, κατάλληλος για εξαγωγή. Είναι ανθεκτικό σε Κλαδοσπορίωση και Αλτερναρίωση και έχει μεγάλη ανοχή στην ίωση CVYV.

Πολύ πρώϊµο υβρίδιο για τουρσί (pickling). Φυτό ζωηρό µε κοντά µεσογονάτια διαστήµατα, που φέρει κυρίως θηλυκά άνθη. Καρπός κυλινδρικός, 5-9 x 2,5cm, ανοιχτού πράσινου χρώµατος µε µικρά αγκαθάκια. Είναι ανθεκτικό σε Ωϊδιο, Περονόσπορο, Ανθράκωση και στις ιώσεις CMV, WMV-2, PRSV-W.

Ένα από τα πιο δηµοφιλή υβρίδια τύπου Beit Alpha για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό πρώϊµο, 57 ηµερών, ζωηρό µε κατεξοχήν θηλυκά άνθη. Οι καρποί του είναι λείοι, πράσινου χρώµατος, µήκους 15–16cm, πολύ καλής ποιότητας. ∆ίνει υψηλή παραγωγή και είναι ανθεκτικό σε Ωίδιο και Περονόσπορο.

Yπαίθριο πρώιµο υβρίδιο µε κατεξοχήν θηλυκά άνθη. Καρπός κυλινδρικός µήκους 25 cm, µε µικρά λευκά αγκαθάκια. Είναι ανθεκτικό σε Ωϊδιο, Περονόσπορο καθώς και στις υψηλές θερµοκρασίες.

Υπαίθριο υβρίδιο, µικτοανθές, ιδιαίτερα ζωηρό, µε καρπούς µεγάλους 40-50 cm, τραγανούς. Καλλιεργείται µ’ επιτυχία σ’ όλη την Ελλάδα από φυτωριούχους και από ερασιτέχνες.